Nieuwsbrief 15

Overzicht nieuwsbrieven...

Als u in uw mailprogramma geen html-opmaak kunt lezen, klik dan hier voor de on-line versie...

Jeugd Luchtvaart Brigade
8 december 2002

 • Updates website
 • Nieuwe aanmeldingen
 • Vervolginformatie uit Twenthe
 • Gesprek met de heer J.W. Canters
 • IACE 1964
 • Hallo aan de andere kant (van Groningen)
 • Groep Woensdrecht
 • Zomerkamp 1965
 • Kamp 1967?
 • Colofon
 • Bijlage: verzendlijst

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat uw naam en emailadres inmiddels voorkomen op de (voorlopige) ledenlijst. Als u toezending niet op prijs stelt, laat dat dan even weten s.v.p.


Updates website:
De JLB-website is op 2 en 8 december aangevuld met nieuwe informatie, waarvan het belangrijkste in deze Nieuwsbrief is vermeld.


Nieuwe aanmeldingen:
Als gevolg van een zoekactie van Frank Sturm (Groep Woensdrecht) hadden zich reeds twee oud-leden van de groep gemeld. Intussen zijn nog 4 andere namen toegevoegd:

 • M.H.A.(Martin) Bakx
 • J.C.J. Knulst (Hans)
 • C.C.J.M.(Chris) Rockx
 • J.J.(Jaap) de Vries, allen lid geweest van de Groep Woensdrecht

Via het gastenboek meldde zich aan:

 • F.J.P.(Fred) Blacquière, lid van de Groep 's-Gravenhage 1958-1961.

Allen welkom bij het 'gezelschap van oud-leden JLB'.


Vervolginformatie uit Twenthe:
Uit Twenthe afkomstig van Leo Wijfjes hieronder emblemen en badges van het Britse Air Training Corps en van de Royal Canadian Air Cadets. De pagina's over het uniform en 'links' naar andere sites van verenigingen zijn hiermee aangepast.


Gesprek met de heer J.W. Canters:
   

Inleiding:
In zijn speurtocht naar oud-leden van de groep Den Haag ontdekte Wout de Vries, dat de laatste Nationaal Commandant van de Jeugd Luchtvaart Brigade (1963-1966), de heer J.W. Canters  nog woonachtig is in Den Haag. Na een telefonische afspraak togen Wout en ondergetekende donderdagavond, 26 september 2002 naar Den Haag en troffen na aanbellen in de deuropening van de Haagse woning aan de Ruychrocklaan de nog duidelijk militaire rijzige oud marineofficier (Marine Luchtvaartdienst)  J.W. Canters aan. Naar zijn zeggen 83 jaar oud, maar dat zouden wij hem absoluut niet geven.

Doel:
Het doel van ons gesprek met de toenmalige N.C. van de J.L.B. was o.m. te achterhalen, waarom de J.L.B. in 1966 zo plotseling werd opgeheven. Ook wilden wij weten of hij nog andere personen uit die tijd kende om ons verder te helpen, maar vooral ook om te weten te komen of er nog archieven bestaan van de J.L.B.

Gesprek:
Een gesprek met een oud-officier komt onvermijdelijk op diens militaire loopbaan uit. Bekend was, dat de heer Canters na zijn eindexamen HBS een indrukwekkende loopbaan bij de marine heeft opgebouwd, welke begon in 1939 als opleiding tot marinevlieger  op het marinevliegkamp De Kooy en op Texel. Gedurende de Duitse bezetting werd hij krijgsgevangen gemaakt, ontsnapte en vervolgens weer opgepakt. Na door de Russen bevrijd te zijn, pakte hij na de oorlog zijn loopbaan bij de marine weer op en vloog vervolgens op verschillende vliegtuigtypes in o.a. Engeland, Ierland, Java, Nieuw-Guinea met Mitchell's, Catelina's, Harpoons en Neptunes. In 1958 kwam de heer Canters min of meer vast op de Marine Vliegbasis Valkenburg, waar hij achtereenvolgens Personeelsofficier, Commandant van Squadron 5 (belast met vlieger- en waarnemeropleidingen) en Eerste Officier werd. Zijn laatste marinefunctie was Eerste Officier op De Kooy. Na de oprichting van de NAVO oefende hij met andere marines in veel delen van de wereld.

Zijn eerste kennismaking met de Jeugd Luchtvaartbrigade stamt uit ongeveer 1962. Als captain van een Lockheed Neptune kreeg hij een jeugdige luchtvaartcadet van de J.L.B. mee als passagier. Gedurende de oefeningen in de lucht, kreeg hij van zijn bemanning te horen, dat de jongeman behoorlijk luchtziek was; zo ziek zelfs dat hij genoodzaakt was de oefeningen te onderbreken en terug te vliegen naar het vliegkamp Valkenburg om de jongeman af te zetten.

In 1963 kreeg hij de kans om vervroegd met pensioen te gaan, maar lang 'werkeloos' bleef hij niet, want de KNVvL vroeg hem om de functie van Hoofd van het Bureau Jeugdluchtvaartscholing en -voorlichting en Nationaal Commandant van de J.L.B. over te nemen van de naar Suriname vertrokken heer J.W. Maas. Ook werd hij secretaris bij de KNVvL van de afdeling motorvliegen en secretaris van het I.A.C.E.-programma (internationale uitwisseling luchtvaartcadetten).

Van de J.L.B. herinnert hij zich nog wel, dat hij zich na het aantreden als Nationaal Commandant zorgen maakte over de J.L.B. De organisatie was nog wel groot en er werd van alles georganiseerd, maar het aantal leden groeide niet meer en de animo om kaderlid te worden en daarom leiding te geven aan allerlei activiteiten en jonge cadetten nam wat af. Op de vraag wat hij zich nog expliciet kon herinneren uit die tijd, weet hij wel, dat hij de discipline onder de JLB'ers wat matig vond en één van zijn inspanningen was, dat hieraan meer aandacht moest worden besteed. Men liep ten slotte in een uniform, dus daar hoorde bij voorbeeld ook goed exerceren bij.

De heer Canters weet zich niet alles meer van de JLB-tijd te herinneren. In zijn geheugen staat wel gegrift het moment, dat bij één van de vergaderingen van de staf van de J.L.B. met de commissie waaronder de J.L.B. ressorteerde, plotseling één van de aanwezigen - naar zijn mening de toenmalige hoogste baas van de luchtmacht (zijn naam wil hem niet te binnen schieten) - het laten voortbestaan van de J.L.B. ter discussie stelde. Er ontstond een discussie en werden er meer daarvan overtuigd. Eigenlijk is het toen allemaal vrij snel gegaan.

Op de vraag of er nog ergens stukken, brieven, ledenlijsten e.d. van de J.L.B. bestaan, weet de heer Canters zich wel te herinneren, dat diezelfde 'generaal' opdracht had gegeven alles op te ruimen. Ook later is daar nog naar gezocht in de kelders en op zolder van het KNVvL-gebouw, maar men heeft niets meer kunnen vinden.

Zelf heeft hij uit die tijd ook geen materiaal meer van de J.L.B. Na de opheffing van de J.L.B. zette de heer Canters wel zijn andere functies bij de KNVvL voort, zoals onder meer secretaris van de I.A.C.E. Daarvan heeft hij nog wel enkele foto's, waaronder één uit 1964. De foto toont hem met een aantal luchtvaartcadetten uit verschillende landen, waaronder ook uit Nederland. Op de foto komen enkele JLB'ers voor.

De functie van secretaris van de I.A.C.E. bekleedde de heer Canters tot 1973 / 1974 en die functie bracht hem in veel landen, waarmee jeugdige luchtvaartenthousiasten werden uitgewisseld. Hij weet wel, dat er toen bijna alles mogelijk was. Transport werd meestal verzorgd met militair materiaal van de deelnemende landen. Bijna niets was onmogelijk. Een mooie tijd. Zijn functie werd overgenomen door de heer Kastelein.

De heer Canters bleef wel actief in de vliegerij. Zo is hij tot op hoge leeftijd blijven vliegen op Cessna's en Piper's bij de Rotterdamse Aëroclub en de Vliegclub Zestienhoven. Hij maakte veel vluchten en deed mee aan diverse luchtvaartrally's, waarbij hij ook in de prijzen viel. Op 75-jarige leeftijd werd hij vanwege een wat minder zichtvermogen afgekeurd, naar zijn mening alleen omdat 'men' oudere mensen niet meer in de lucht wilde.

Mensen uit de 'oude tijd' van de JLB en de KNVvL ontmoet hij niet veel meer. Een enkele naam, zoals secretaris Yperlaan (overleden), Molhuijzen en Kroes weet hij zich nog wel te herinneren. Zijn oude marinecollega's ontmoet hij nog wel geregeld bij de "Witte" aan de tafel van de KROMO (Kring van oud marineofficieren).

In ieder beloofde hij ons aan het slot van het gesprek zijn ogen en oren open te houden. Wie weet, welke informatie er nog meer vrijkomt.

IACE 1964:

De heer J.W. Canters (3e van links) in 1964 tijdens de Internationale uitwisseling van luchtvaartcadetten uit verschillende landen in de USA.

Uit een krant van 31 juli 1964 genomen tijdens een bezoek van 6 "Dutch Youth Air Brigade Cadets" aan de luchtmachtbasis Columbus Aur Force Base, West Point Missisippi, als gasten van het West Point Civil Air Patrol Squadron. Van links naar rechts:
Cadetten Rolf Koppin; Frank van der Meer; Rudden Hollander, Aat Erkelens;  Herbert Leerink; Jan Luder; nationaal commandant van de 'Holland Brigade' Jan W. Canters; Capt. G.H. Delcuse, commandant van het Westpoint Squadron en zijn zoon Lee Decuze van het lokale squadron.

(De foto en het krantenknipsel zijn afkomstig van de heer Canters).


Hallo aan de andere kant... hier Groningen.
Met een 'hallo aan de andere kant' begon Jaap Loman uit Midwoud in Groningen onlangs zijn e-mail met informatie over de Groep Groningen. Jaap Loman is vanaf de oprichting van de groep tot eind 1965 lid geweest. Enig speurwerk in huis leverde de volgende informatie op:
Op 18 mei 1959 werden de eerste cadetten van de Groep Groningen geïnstalleerd.
De eerste groepscommandant was de heer G.D. Bos uit Groningen.
Op 18 november 1961 werd de heer G.D. Bos als groepscommandant opgevolgd door de heer N.J.H. Schut en gelijkertijd werd de heer M. Arends sectiecommandant. Later werd de heer Arends na het vertrek van de heer Schut groepscommandant.

In zijn stukken vond hij nog een groot aantal namen. Deze namen zijn in de ledenlijst van de Groep Groningen geplaatst. Een bijzonder detail van Jaap Loman wil ik u niet onthouden. De heer Arends en hij hadden de gewoonte om ook de ouders van aspiranten te bezoeken om hen informatie te verschaffen. Zo gingen zij ook op bezoek bij Roelof Kuiper. Hij bleek in het bezit te zijn van een in zijn ogen mooie zuster en in 1965 zijn zij getrouwd en is een delegatie van de JLB bij de huwelijksvoltrekking geweest en heeft de receptie bezocht. Dus de JLB heeft voor hem goede herinneringen.


(foto 1962 of 1963 tijdens excercitie-oefeningen)


Groep Woensdrecht:
Door Frank Sturm destijds lid van de Groep Woensdrecht werden herinneringen aan de JLB opgehaald en met een aantal door hem opgespoorde leden van de groep o.m. de volgende informatie 'boven water gehaald':

Bezoek aan MVK Valkenburg op 30 december 1964:

Op 30 december 1964 reisden groepsleden van de Groep Woensdrecht met een KLu-bus af voor een bezoek aan het MVK Valkenburg, alwaar een demonstratie werd bijgewoond van een gesimuleerde deklanding van een Grumman Tracker. Aan lange tafels in een hangar werd de nasi genuttigd. Volgens herinneringen van Frank Sturm moeten daar ook andere groepen bij aanwezig zijn geweest. Weet iemand daar meer van?

Zomerkamp Gilze-Rijen:
In 1965 werd het zomerkamp op Gilze-Rijen gehouden. Tijdens het kamp worden met Saab Safirs en een Piper Cub (PH-CWA ?) gevlogen met de cadetten. De Piper Cub werd gevlogen door het JLB-lid S.H. (Steven) Yperlaan van de Groep 's-Gravenhage.
(info Frank Sturm)
Verder is betrekkelijk weinig nieuws bekend over het zomerkamp 1965, dus elke informatie is welkom.

Kamp in 1967?
Blijkens informatie van een oud-lid van de Groep Woensdrecht, Wim Ernest, zou er in de zomer van 1967 op De Peel nog een 'laatste' JLB-kamp zijn geweest met circa 20 deelnemers. Daarbij zou ook de heer Canters, de laatste Nationaal Commandant van de JLB, aanwezig zijn geweest. Zijn er nog anderen, die een dergelijk kamp kunnen herinneren, want e.e.a. is opmerkelijk omdat in 1966 de JLB werd opgeheven en ook de heer Canters zijn bezighouden t.a.v. de JLB beëindigde.


JLB-bijeenkomst:
De oproep in de vorige nieuwsbrief heeft tot nu toe slechts enkele reacties opgeleverd. Een reactie leverde leuke en bruikbare suggesties op; enkelen juichten een bijeenkomst toe; een enkeling wil graag meehelpen met het organiseren, maar tot nu heeft zich nog niemand gemeld, die werkelijk het voortouw wilde nemen. Ik hou u op de hoogte, wie weet ....


Met vriendelijke groet en tot de volgende keer,
Herman Follens 

Website:    www.jlbnl.net
E-mail: