Doel en programma

Start pagina: 14 oktober 2001
Laatst bijgewerkt: 31 juli 2002Het doel, samenstelling en programma van de Jeugd Luchtvaart Brigade:
Doel
Het doel is de jeugd een beter begrip bij te brengen van de civiele en militaire luchtvaart in de ruimste zin des woords en daarmede verband houdende diensten, waarbij zal worden gestreefd naar een harmonische ontwikkeling van geest en lichaam en in het bijzonder naar het aankweken van burgerzin en verantwoordelijkheidsbesef.

Deelname
Van de organisatie kunnen deel uitmaken jongelui in de leeftijd van 16 tot 19 jaar. Naar het oordeel van de betrokken leiders kunnen leeftijdsgrenzen incidenteel met een jaar naar boven of naar beneden worden verlegd.
De jongelui worden gerecruteerd uit alle bevolkingsgroepen, ongeacht hun godsdienstige of politieke vorming, voorzover niet in strijd met het wettig gezag.
In het algemeen zullen t.a.v. de schoolopleiding geen bijzondere eisen worden gesteld.
Voor toelating tot de Jeugd Luchtvaart Brigade zal worden verlangd een verklaring van goed gedrag, een bewijs van goede gezondheid en het aspirant-lidmaatschap van de K.N.V.v.L.

Organisatie
Er is een JLB Raad gevormd, waarin zitting hebben de Voorzitter der K.N.V.v.L., de Chef van de Luchtmachtstaf, de Vlagofficier van de Marine Luchtvaartdienst, de Directeur-Generaal van de Rijksluchtvaartdienst en de President-Directeur van de K.L.M. Ieder lid van deze Raad heeft een gemachtigde aangewezen, die tezamen een comité van plaatsvervangers vormen, welk comité belast is met het toezicht op de dagelijkse gang van zaken.

Uitvoerend comité
De heren:
P.J.Yperlaan (KVvL), voorzitter; Kapt.Vl. E.J.H. Smtitshuysen (Luchtmachtstaf), Ltz.I P.Nichting (Marine Luchtvaartdienst), L.A. de Lange (Rijksluchtvaartdienst), Drs. F.Ledeboer (K.L.M.).

Leiding
De leiding van de Groep 's-Gravenhage berust bij de Groepscommandant, de Heer J. van der Caaij, en bij de sectiecommandanten, de heren R.E. Driessen, F. de Wolf en H. van Wijck.

Programma
Het programma van de JLB omvat:

a. Sport en lichamelijke ontwikkeling.
b. Eenvoudige exercitie.
c. Cursussen, waarbij behandeld zullen worden de verschillende vormen van luchtvaart, de beginselen van het vliegen en elementaire begrippen van meteorologie, radiocommunicatie, navigatie en vliegtuigbouwkunde.
d. Excursies, b.v. naar R.L.S., K.L.M./Schiphol, het Zweefvliegcentrum Terlet, verschillende militaire bases.
e. Zweefvliegoefeningen en inleiding in de modelvliegtuigbouw.
f. Verkenningsvluchten met militaire en burgervliegtuigen.
g. Practische oefeningen (speciaal er op gericht het verantwoordelijkheidsbesef te stimuleren).
h. Een jaarlijks kamp met nationale competitie.
i. Uitwisseling met soortgelijke organisaties in het buitenland en/of het deelnemen aan internationale bijeenkomsten.
j. Alles wat verder voor het doel bevorderlijk kan zijn.

Bron: Nieuws van de sportluchtvaart, uitgegeven door de persdienst van de KNVvL d.d. 27 maart 1954.